کارشناسی رایگان خودرو قبل از آگهیفروشنده می تواند جهت تضمین موارد درج شده در آگهی خود درخواست کارشناسی نماید این کار باعث می شود خریداران زیادی را متوجه خودرو خود نموده و خودرو مورد نظر در کمترین زمان ممکن به فروش برسد واین امردر نهایت فروش شفاف را پی خواهد داشت و هر گونه ادعای بعدی را از خریدار سلب خواهد کرد.