3 دوربین
3 دوربین
3 دوربين
در برخی از خودروهای لوکس برای ایجاد فضای امن و راحت برای پارک خودرو علاوه بر دید عقب قابلیت دید کنار خودرو به راننده داده می شود تا بتواند برای پارک در کنار جدول از برخورد لاستیک و رینگ خودرو به جدول جلوگیری کند. دوربین عقب بر روی سپر عقب و دو دوربین دیگر بر زیر آیینه های کناری نصب شده است. نمایش تصویر روی مانیتور خودرو می باشد.