سنسور پارک عقب
سنسور پارک عقب
سنسور پارک عقب

سنسور پارک عقب با قابلیت هشدار فاصله برای پارک خودرو از سمت عقب ایمنی پارک را برای راننده بیشتر می کند. سنسور پارک بر روی سپر عقب خودرو نصب شده است. در برخی از خودروها با کم و زیاد شدن ریتم صدا به راننده هشدار می دهد و در برخی دیگر علاوه بر صدا با نمایش درجه کم و زیاد روی مانیتور خودرو یا صف‍حه کوچک هشدار می دهد