سیستم مشایعت
سیستم مشایعت

سیستم همراهی چراغ تا درب منزل چیست
مرا تا خانه همراهی کن! (Follow Me Home)

این سیستم در ماشین های مدل بالا و جدید تعبیه شده است و در خارج شدن ایمن از نقاط تاریک به راننده و سرنشینان خودرو کمک می کند.