گرمکن چراغ
گرمکن چراغ
گرمکن شیشه شور چراغ در فصل زمستان در دمای زیر صفر درجه با گرم کردن آب شیشه شور چراغ از یخ زدن آن جلوگیری میکند تا راننده قادر به تمیز کردن چراغ جلوی خودرو باشد.