چه خودروهایی در سال 98 مشمول معاینه فنی هستند ؟
چه خودروهایی در سال 98 مشمول معاینه فنی هستند ؟
چه خودروهایی در سال 98 مشمول معاینه فنی هستند ؟
همه خودروها با 4 سال معافیت و پس از آن سالانه یکبار باید معاینه فنی دریافت کنند .
خودروهای تولید داخل سال 93 و قبل از آن مشمول انجام معاینه فنی در سال جاری هستند ، همچنین خودروهای وارداتی از سال 2014 و قبل از آن نیز مشمول این موضوع می شوند .
خودروهای عمومی و تاکسی از سال 96 و قبل از آن نیز مشمول این موضوع می شوند.
از یکم فروردین ماه دوربین های سطح شهر ، خودروها را کنترل و بررسی کرده و خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشند جریمه 50 هزار تومانی خواهند شد .